Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi „Politykę Prywatności” serwisu internetowego Slogan Sensei dalej nazywanego „Serwisem”, który jest dostępny pod domeną www.slogansensei.pl. Serwis prowadzony jest przez Radosława Zielińskiego, dalej nazywanego „Administratorem”.

Poniższe informacje dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych, które są wykorzystywane przez „Serwis”.

Administratorem danych jest Radosław Zieliński zameldowany w Bytomiu, ul. Łużycka 16/26, 41-902 Bytom.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach prawa, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku z korzystaniem przez Panią/Pana ze strony internetowej www.slogansensei.pl – zwaną dalej „Stroną internetową”.

Administrator szanując prawo do prywatności i dbając o bezpieczeństwo danych wdrożył na stronie internetowej bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator udziela odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przyjmuje wszelkie uwagi i zastrzeżenia w tym zakresie.

Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@slogansensei.pl.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, w tym w szczególności do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące oraz prawo do uzyskania dostępu do tych danych.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, w tym także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie Pani/Pana danych następuje z naruszeniem przepisów prawa.

Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).