Skip to content
Home » Nazwy usług

Nazwy usług

Tworzenie nazwy usługi, czy nazwy dla usługi jest procesem. Obejmującym benchmarking namingowy, badania oraz analizy rynku, targetu, tworzenie person odbiorców nazwy.

Tworzenie koncepcji nazwy, selekcjonowanie najdoskonalszych propozycji to kolejne etapy tego procesu. Finalnie, każda stworzona nazwa usługi powinna być zbadana. Na przykład za pomocą testów namingowych oraz badań recepcji (FGI).

Jeśli potrzebujesz wsparcia przy tworzeniu nazwy dla usługi skorzystaj z formularza:

Do art 2W szczególności chodzi o zbadanie nazw usług pod kątem ich postrzegania, oceniania, reagowania na nie oraz ich ogólnej użyteczności.

Co do zasady jest bardzo podobnym procesem do tworzenia nazwy dla firmy, w którym konieczne jest:

 • zdefiniowanie zakresu, specyfiki usługi – jej podobieństwa kategorialnego i wyjątkowości
 • przeprowadzenie gruntownego researchingu rynkowego, biznesowego
 • określenie specyfiki językowej, nazewniczej nazw nadanych danej grupie usług
 • zdefiniowanie kryteriów, jakie spełnić musi nazwa usługi
 • stworzenie propozycji nazw
 • testowanie nazw, badanie nazw pod zróżnicowanymi kątami (np. językowymi, percepcyjnymi, prawnymi).

Jak stworzyć nazwę dla usługi?

Najczęściej tworzenie nazwy dla usługi stanowi wyzwanie dla agencji namingowej (przy okazji zapraszam do zapoznania się od czego zależy cena namingu), gdy sama usługa jest niedookreślona, niejasna, nie ma jednoznacznie zdefiniowanego zakresu. Problem może także stanowić jej wyjątkowość, bądź innowacyjność. 

Jeśli na rynku nie są świadczone usługi analogicznie konieczne będzie zbadanie skojarzeń, wyobrażeń, sposobów rozumienia, emocji, jakie dana usługa może budzić.

Background badawczy stanowi zawsze konieczny punktu wyjścia do kreowania nazw usług, które będą pozytywnie rezonować ze schematami poznawczymi jej adresatów. 

W szczególności istotne jest poznanie rozumienia działania oraz jego skutków, jakie nazwa usługi ma sugerować, streszczać, z jakimi ma się kojarzyć.

Funkcje nazw usług

Usługi, podobnie jak produkty, firmy, marki powinny mieć nazwę. Podstawową funkcją każdej nazwy jest oczywiście wyróżnienie firmy, produktu, usługi. Nazwa ma służyć identyfikowaniu, wskazywaniu kategorialnej różnicy oraz podobieństwa

Ma sugerować przynależność firmy, produktu, usługi do danej, pożądanej kategorii jednocześnie musi sugerować, czym produkt, usługa, firma różni się od innych firm, produktów, usług.

Co więcej, nazwa usługi, firmy, czy produktu musi jednocześnie komunikować cechy, atrybuty, wyróżniki, wartości, które czynią stanowią rynkowy wyróżnik. Nazwa usługi pozwala także wiązać ją z daną firmą. Pozwala lepiej zrozumieć istotę usługi, jej zakres oraz efekt, bądź wyjątkowość.

Nazwa usługi budzi więc skojarzenia, sugeruje zakres prac, jakie oferuje w ramach danej usługi firma. 

Z handlowego, sprzedażowego punktu widzenia nazwa usługi jest elementem krytycznym, bowiem stanowi pierwszą, najbardziej naturalną reklamę firmy świadczącej daną usługę.

Z punktu widzenia klienta korzystającego z danej usługi, nazwa usługi pozwala także szybciej znaleźć usługodawcę. Pozwala jednocześnie szybciej zdecydować, czy chce się poznać ofertę oraz skorzystać z usługi.

Dobre praktyki tworzenia nazw usług

Punktem wyjścia przy tworzeniu nazwy dla usługi na pewno, oprócz wspomnianych powyżej, jest także zbadanie konwencji namingowych, jakie wytworzyły się w nazewnictwie usług oferowanych w danej branży.

Co do zasady, warto projektowanie nazwy usługi rozpocząć od utworzenia zestawu słów najczęściej kojarzonych, używanych, powiązanych z daną usługą. 

Zapoznanie się z oczekiwaniami, wyobrażeniami, skojarzeniami jej przyszłych użytkowników także jest bardzo celowym działaniem. Pozwala wejść w świat grupy docelowej, zrozumieć jej specyfikę (językową, kulturową, społeczną) oraz oczekiwania formułowane względem usługi.

Nazywanie usługi powinno być nakierowane na stworzenia nazwy:

 • unikalnej
 • komunikatywnej
 • emocjonującej
 • eufonicznej
 • zrozumiałej
 • prostej
 • sugestywnej
 • wolnej od praw i roszczeń osób trzecich.

Złotą zasadą nazywania usług jest myślenie o nazwie w kategoriach strategicznych, w planie krótko- i długoterminowej użyteczności oraz możliwości jej stosowania w przypadku poszerzania zakresu usług. Innymi słowy, dobra nazwa usługi nie może stać na przeszkodzie rozwojowi firmy. 

Raz zbudowana rozpoznawalność usługi, skojarzenie jej nazwy z nazwą firmy, marki stanowi trwałe, procentujące, ale jednocześnie problematyczne dziedzictwo każdej organizacji. 

Nazwa firmy, nazwa usługi nie powinna być projektowana jako odpowiedź na doraźną potrzebę. Przykład renamingu Facebooka pokazuje, jak bardzo ograniczające może być poleganie na nazwie zbyt wąskiej. Meta jest oczywiście nazwą o wiele bardziej uniwersalną i bezproblemową.

Tworząc nazwy dla usług należy zawsze mieć na uwadze:

 • skalowalność usługi – możliwość zmiany jej zakresu, charakteru świadczenia usługi
 • zgodność z konwencjami namingowymi oraz architekturą namingową danej organizacji
 • język, jakim operują, myślą, komunikują się nabywcy usługi
 • unikalność, wyjątkowość, oryginalność.

Jeśli jesteś zainteresowany_a stworzeniem nazwy dla usługi, wybierz jeden z planów ofertowych:

Darmowe konsultacje namingowe!

Zamów 30-minutową rozmowę i dowiedz się jak stworzyć nazwę, której potrzebujesz.